Our Blog

Get in touch with us

Giải pháp XBOSS-ERP giúp cải thiện hiệu quả quản lý dự án như thế nào?

XB-00000033 - Đặng Văn Đồng
October 2020 — 808 views GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP ERP QUẢN TRỊ DỰ ÁN Quản trị doanh nghiệp

Giải pháp ERP và những thách thức khi áp dụng

XB-00000033 - Đặng Văn Đồng
October 2020 — 1399 views GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP ERP Quản trị doanh nghiệp

Covid-19 - động lực thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

XB-00000033 - Đặng Văn Đồng
September 2020 — 1219 views Bất đông sản Chuyển đổi số GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP ERP Quản trị doanh nghiệp